Difference between revisions of "017 Resurrection of Jesus"

From Faith Futures
Jump to: navigation, search
Line 86: Line 86:
  
 
˹ Δοξάζω Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν θεὸν τὸν οὕτως ὑμᾶς σοφίσαντα· ἐνόησα γὰρ ὑμᾶς κατηρτισμένους ἐν ἀκινήτῳ πίστει, ὥσπερ καθηλωμένους ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ σαρκί τε καὶ πνεύματι, καὶ ἡδρασμένους ἐν ἀγάπῃ ἐν τῷ αἵματι Χριστοῦ, πεπληροφορημένους εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ἀληθῶς ὄντα ἐκ γένους Δαυὶδ κατὰ σάρκα, υἱὸν θεοῦ κατὰ θέλημα καὶ ˹ δύναμιν, γεγεννημένον ἀληθῶς ἐκ παρθένου, βεβαπτισμένον ὑπὸ Ἰωάννου ἵνα πληρωθῇ πᾶσα δικαιοσύνη ὑπ᾿ αὐτοῦ. ἀληθῶς ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ Ἡρώδου τετράρχου καθηλωμένον ὑπὲρ ἡμῶν ἐν σαρκί, ἀφ᾿ οὗ καρποῦ ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ θεομακαρίστου αὐτοῦ πάθους, ἵνα ἄρῃ σύσσημον εἰς τοὺς αἰῶνας διὰ τῆς ἀναστάσεως εἰς τοὺς ἁγίους καὶ πιστοὺς αὐτοῦ, εἴτε ἐν Ἰουδαίοις εἴτε ἐν ἔθνεσιν, ἐν ἑνὶ σώματι τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ. (Smyrnaeans 1:1–2 AF-T)</blockquote>
 
˹ Δοξάζω Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν θεὸν τὸν οὕτως ὑμᾶς σοφίσαντα· ἐνόησα γὰρ ὑμᾶς κατηρτισμένους ἐν ἀκινήτῳ πίστει, ὥσπερ καθηλωμένους ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ σαρκί τε καὶ πνεύματι, καὶ ἡδρασμένους ἐν ἀγάπῃ ἐν τῷ αἵματι Χριστοῦ, πεπληροφορημένους εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ἀληθῶς ὄντα ἐκ γένους Δαυὶδ κατὰ σάρκα, υἱὸν θεοῦ κατὰ θέλημα καὶ ˹ δύναμιν, γεγεννημένον ἀληθῶς ἐκ παρθένου, βεβαπτισμένον ὑπὸ Ἰωάννου ἵνα πληρωθῇ πᾶσα δικαιοσύνη ὑπ᾿ αὐτοῦ. ἀληθῶς ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ Ἡρώδου τετράρχου καθηλωμένον ὑπὲρ ἡμῶν ἐν σαρκί, ἀφ᾿ οὗ καρποῦ ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ θεομακαρίστου αὐτοῦ πάθους, ἵνα ἄρῃ σύσσημον εἰς τοὺς αἰῶνας διὰ τῆς ἀναστάσεως εἰς τοὺς ἁγίους καὶ πιστοὺς αὐτοῦ, εἴτε ἐν Ἰουδαίοις εἴτε ἐν ἔθνεσιν, ἐν ἑνὶ σώματι τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ. (Smyrnaeans 1:1–2 AF-T)</blockquote>
<br>
 
<br>
 
<br>
 
== Literature ==
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
== Parallels ==
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
== Commentary ==
 
 
 
===John Dominic Crossan===
 
 
Crossan deals with the key passage in GPet 9:35-10:42 when discussing the death and burial of Jesus [''Historical Jesus''], (385-87). As argued in [''The Cross That Spoke: The Origins of the Passion Narrative''] (San Francisco: Harper & Row, 1988. Pages 297-334), Crossan holds that the "submodel" of innocence rescued -- one of two forms of Hellenistic Jewish narrative about the suffering of the innocent one -- was used to organise the disparate prophetic texts into a full passion narrative. He sees the Cross Gospel embedded within the Gospel of Peter as the earliest passion narrative and the ultimate source of the later Synoptic and Johannine accounts:
 
 
<blockquote>I propose a single stream of tradition for the passion-resurrection traditions from the Cross Gospel into Mark, from both of them into both Matthew and Luke, and from all of them into John. But although, in general, all later versions accepted the Cross Gospel's passion sequence, none of them was willing to accept its resurrection account. Mark would not do so because his theology was based on a dyad of passion and parousia. The resurrection was simply the departure of Jesus pending a now imminent return in glory. [''Historical Jesus''], (396)</blockquote>
 
 
Crossan suggests that Mark reshaped the resurrection narrative from GPet in the Transfiguration event and relocated it to an earlier point in Jesus' ministry where it pointed not to his resurrection but his parousia (see Mark 9:1,9-10). While Matthew, Luke and John do have traditions of Jesus' appearances, they involve epiphanies to the apostolic leaders rather than a risen Jesus leading the righteous dead into heaven.
 
 
In the epilogue to [''Who Killed Jesus?''] (1995:217), Crossan writes:
 
 
<blockquote>The resurrection of Jesus means for me that the human empowerment that some people experienced in Lower Galilee at the start of the first century in and through Jesus is now available to any person in any place at any time who finds God in and through that same Jesus. Empty tomb stories and physical appearance stories are perfectly valid parables expressing that faith, akin in their way to the Good Samaritan story. They are, for me, parables of resurrection not the resurrection itself. Resurrection as the continuing experience of God's presence in and through Jesus is the heart of Christian faith.</blockquote>
 
<br>
 
<br>
 
 
===Jesus Seminar===
 
 
The views of the Jesus Seminar can be represented in the following color-coded statements:
 
 
* <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 255);">The resurrection of Jesus from the dead was the central claim of the church's proclamation. There was no period when this was not so.</span><br>
 
* <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 255);">Jesus' followers did not know what happened to Jesus' corpse.</span><br style="font-weight: bold;" />
 
* <span style="font-weight: bold;">The Cross Gospel embedded in the Gosple of Peter is the original passion narrative, on which the canonical gospels are dependent.</span><br style="font-weight: bold;" />
 
* <span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 153, 153);">The Gospel of Peter independently developed earlier exegetical traditions already in use in early Christian communities; it is not derived from the New Testament gospels.</span><br style="font-weight: bold;" />
 
* <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 255);">The formation of the appearance traditions mentioned in 1 Cor 15:3-8 falls into the time between 30 and 33 CE.</span><br />
 
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>

Revision as of 11:13, 12 December 2011

This page forms part of the resources for 017 Resurrection of Jesus in the Jesus Database project of FaithFutures Foundation

Crossan Inventory | 017 Literature | 017 Parallels | 017 Commentary | 017 Poetry | 017 Images | 017 Synopsis


Data

(1) 1 Cor 15:4b
(2) GPet. 9:35-10:40
(3) Barn.15:9
(4a) Ign. Mag. 11:1c
(4b) Ign. Trall. 9:2a
(4c) Ign. Smyrn. 1.2b

Crossan analysis:

Item: 17
Stratum: I (30-60 CE)
Attestation: Multiple
Historicity: ±

Texts

(1) Paul

(1a) 1Cor 15:4-8

and that he was buried, and that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, 5 and that he appeared to Cephas, then to the twelve. 6 Then he appeared to more than five hundred brothers and sisters at one time, most of whom are still alive, though some have died. 7 Then he appeared to James, then to all the apostles. 8 Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me.

καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν· ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί. (1 Corinthians 15:4–8 GNT-T)


(1b) Rom 1:4

the gospel concerning his Son, who was descended from David according to the flesh 4 and was declared to be Son of God with power according to the spirit of holiness by resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord

τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν (Romans 1:4 GNT-T)(2) GPet 9-10

9.1 Early, at first light on the sabbath, a crowd came from Jerusalem and the surrounding countryside to see the sealed tomb. 2 But during the night before the Lord's day dawned, while the soldiers were on guard, two by two during each watch, a loud noise came from the sky, 3 and they saw the skies open up and two men come down from there in a burst of light and approach the tomb. 4 The stone that had been pushed against the entrance began to roll by itself and moved away to one side; then the tomb opened up and both young men went inside.
10.1 Now when these soldiers saw this, they roused the centurion from his sleep, along with the elders. (Remember, they were also there keeping watch.) 2 While they were explaining what they had seen, again they see three men leaving the tomb, two supporting the third, and a cross was following them. 3 The heads of the two reached up to the sky, while the head of the third, whom they led by the hand, reached beyond the skies. 4 And they heard a voice from the skies that said, "Have you preached to those who sleep?" 5 And an answer was heard from the cross: "Yes!" [Complete Gospels]

πρωΐας δέ, ἐπιφώσκοντες τοῦ σαββάτου, ἦλθεν ὄχλος ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς περιχώρου ἵνα ἴδωσι τὸ μνημεῖον ἐσφραγισμένον. τῇ δὲ νυκτὶ ᾗ ἐπέφωσκεν ἡ κυριακή, φυλασσόντων τῶν στρατιωτῶν ἀνὰ δύο δύο κατὰ φρουράν, μεγάλη φωνὴ ἐγένετο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ εἶδον ἀνοιχθέντας τοὺς οὐρανοὺς καὶ δύο ἄνδρας κατελθόντας ἐκεῖθεν, πολὺ φέγγος ἔχοντας, καὶ ἐγγίσαντες τῷ τάφῳ. ὁ δὲ λίθος ἐκεῖνος ὁ βεβλημένος ἐπὶ τῇ θύρᾳ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ κυλισθεὶς ἐπεχώρησε παρὰ μέρος, καὶ ὁ τάφος ἠνοίγη καὶ ἀμφότεροι οἱ νεανίσκοι εἰσῆλθον. ἰδόντες οὖν οἱ στρατιῶται ἐκεῖνοι ἐξύπνισαν τὸν κεντυρίωνα καὶ τοὺς πρεσβυτέρους, (παρῆσαν γὰρ καὶ αὐτοὶ φυλάσσοντες)· καὶ ἐξηγουμένων αὐτῶν ἃ εἶδον, πάλιν ὁρῶσιν ἐξελθόντες ἀπὸ τοῦ τάφου τρεῖς ἄνδρας, καὶ τοὺς δύο τὸν ἕνα ὑπορθοῦντας, καὶ σταυρὸν ἀκολουθοῦντα αὐτοῖς· καὶ τῶν μὲν δύο τὴν κεφαλὴν χωροῦσαν μέχρι τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ δὲ χειραγωγουμένου ὑπ᾿ αὐτῶν ὑπερβαίνουσαν τοὺς οὐρανούς. καὶ φωνῆς ἤκουον ἐκ τῶν οὐρανῶν λεγούσης· Ἐκήρυξας τοῖς κοιμωμένοις· καὶ ὑπακοὴ ἠκούετο ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ὅτι Ναί. Συνεσκέπτοντο οὖν ἀλλήλοις ἐκεῖνοι ἀπελθεῖν καὶ ἐνφανίσαι ταῦτα τῷ Πειλάτῳ. (Peter 9:34–11:43 AGOSP-T)(3) Barn 15:9

Further, also, it is written concerning the Sabbath in the Decalogue which [the Lord] spoke, face to face, to Moses on Mount Sinai, "And sanctify ye the Sabbath of the Lord with clean hands and a pure heart." And He says in another place, "If my sons keep the Sabbath, then will I cause my mercy to rest upon them." The Sabbath is mentioned at the beginning of the creation [thus]: "And God made in six days the works of His hands, and made an end on the seventh day, and rested on it, and sanctified it." Attend, my children, to the meaning of this expression, "He finished in six days." This implieth that the Lord will finish all things in six thousand years, for a day is with Him a thousand years. And He Himself testifieth, saying, "Behold, to-day will be as a thousand years." Therefore, my children, in six days, that is, in six thousand years, all things will be finished. "And He rested on the seventh day." This meaneth: when His Son, coming [again], shall destroy the time of the wicked man, and judge the ungodly, and change the-sun, and the moon, and the stars, then shall He truly rest on the seventh day. Moreover, He says, "Thou shalt sanctify it with pure hands and a pure heart." If, therefore, any one can now sanctify the day which God hath sanctified, except he is pure in heart in all things, we are deceived. Behold, therefore: certainly then one properly resting sanctifies it, when we ourselves, having received the promise, wickedness no longer existing, and all things having been made new by the Lord, shall be able to work righteousness. Then we shall be able to sanctify it, having been first sanctified ourselves. Further, He says to them, "Your new moons and your Sabbath I cannot endure." Ye perceive how He speaks: Your present Sabbaths are not acceptable to Me, but that is which I have made, [namely this,] when, giving rest to all things, I shall make a beginning of the eighth day, that is, a beginning of another world. Wherefore, also, we keep the eighth day with joyfulness, the day also on which Jesus rose again from the dead. And when He had manifested Himself, He ascended into the heavens. [ANF]

διὸ καὶ ἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν ὀγδόην εἰς εὐφροσύνην, ἐν ᾗ καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καὶ φανερωθεὶς ἀνέβη εἰς οὐρανούς. (Barnabas 15:9 AF-T)(4) Ignatius

(4a) IgnMag 11:1c

These things [I address to you], my beloved, not that I know any of you to be in such a state; but, as less than any of you, I desire to guard you beforehand, that ye fall not upon the hooks of vain doctrine, but that ye attain to full assurance in regard to the birth, and passion, and resurrection which took place in the time of the government of Pontius Pilate, being truly and certainly accomplished by Jesus Christ, who is our hope, from which may no one of you ever be turned aside. [ANF]

Ταῦτα δέ, ἀγαπητοί μου, οὐκ ἐπεὶ ἔγνων τινὰς ἐξ ὑμῶν οὕτως ἔχοντας, ἀλλ᾿ ὡς μικρότερος ὑμῶν θέλω προφυλάσσεσθαι ὑμᾶς μὴ ἐμπεσεῖν εἰς τὰ ἄγκιστρα τῆς κενοδοξίας, ἀλλὰ ˹ πεπληροφορῆσθαι ἐν τῇ γεννήσει καὶ τῷ πάθει καὶ τῇ ἀναστάσει τῇ γενομένῃ ἐν καιρῷ τῆς ἡγεμονίας Ποντίου Πιλάτου· πραχθέντα ἀληθῶς καὶ βεβαίως ὑπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, ἧς ἐκτραπῆναι μηδενὶ ὑμῶν γένοιτο. (Magnesians 11:1 AF-T)(4b) IgnTrall 9:2a

Stop your ears, therefore, when any one speaks to you at variance with Jesus Christ, who was descended from David, and was also of Mary; who was truly born, and did eat and drink. He was truly persecuted under Pontius Pilate; He was truly crucified, and [truly] died, in the sight of beings in heaven, and on earth, and under the earth. He was also truly raised from the dead, His Father quickening Him, even as after the same manner His Father will so raise up us who believe in Him by Christ Jesus, apart from whom we do not possess the true life. [ANF]

Κωφώθητε οὖν, ὅταν ὑμῖν χωρὶς Ἰησοῦ Χριστοῦ λαλῇ τις, τοῦ ἐκ γένους Δαυίδ, τοῦ ἐκ Μαρίας, ὃς ἀληθῶς ἐγεννήθη, ἔφαγέν τε καὶ ἔπιεν, ἀληθῶς ἐδιώχθη ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, ἀληθῶς ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανεν, βλεπόντων ˹ τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ ὑποχθονίων· ὃς καὶ ἀληθῶς ἠγέρθη ἀπὸ νεκρῶν, ἐγείραντος αὐτὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ⸂ ὃς καὶ κατὰ τὸ ὁμοίωμα ⸃ ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας αὐτῷ οὕτως ἐγερεῖ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, οὗ χωρὶς τὸ ἀληθινὸν ζῆν οὐκ ἔχομεν. (Trallians 9:1–2 AF-T)(4c) IgnSmyr 1:2b

I glorify God, even Jesus Christ, who has given you such wisdom. For I have observed that ye are perfected in an immoveable faith, as if ye were nailed to the cross of our Lord Jesus Christ, both in the flesh and in the spirit, and are established in love through the blood of Christ, being fully persuaded with respect to our Lord, that He was truly of the seed of David according to the flesh, and the Son of God according to the will and power of God; that He was truly born of a virgin, was baptized by John, in order that all righteousness might be fulfilled by Him; and was truly, under Pontius Pilate and Herod the tetrarch, nailed [to the cross] for us in His flesh. Of this fruit we are by His divinely-blessed passion, that He might set up a standards for all ages, through His resurrection, to all His holy and faithful [followers], whether among Jews or Gentiles, in the one body of His Church. [ANF]

˹ Δοξάζω Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν θεὸν τὸν οὕτως ὑμᾶς σοφίσαντα· ἐνόησα γὰρ ὑμᾶς κατηρτισμένους ἐν ἀκινήτῳ πίστει, ὥσπερ καθηλωμένους ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ σαρκί τε καὶ πνεύματι, καὶ ἡδρασμένους ἐν ἀγάπῃ ἐν τῷ αἵματι Χριστοῦ, πεπληροφορημένους εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ἀληθῶς ὄντα ἐκ γένους Δαυὶδ κατὰ σάρκα, υἱὸν θεοῦ κατὰ θέλημα καὶ ˹ δύναμιν, γεγεννημένον ἀληθῶς ἐκ παρθένου, βεβαπτισμένον ὑπὸ Ἰωάννου ἵνα πληρωθῇ πᾶσα δικαιοσύνη ὑπ᾿ αὐτοῦ. ἀληθῶς ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ Ἡρώδου τετράρχου καθηλωμένον ὑπὲρ ἡμῶν ἐν σαρκί, ἀφ᾿ οὗ καρποῦ ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ θεομακαρίστου αὐτοῦ πάθους, ἵνα ἄρῃ σύσσημον εἰς τοὺς αἰῶνας διὰ τῆς ἀναστάσεως εἰς τοὺς ἁγίους καὶ πιστοὺς αὐτοῦ, εἴτε ἐν Ἰουδαίοις εἴτε ἐν ἔθνεσιν, ἐν ἑνὶ σώματι τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ. (Smyrnaeans 1:1–2 AF-T)